Span Alaska Transportation, LLC

3350 Koba Way
Fairbanks, AK  99709

Joan E. Johnson
Ph. (907) 452-7971
Fax (907) 452-6698

Email:  joanj@spanalaska.com

www.spanalaska.com